BLOG

   Bu kısımda İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku ve Aile Hukuku alanlarında sizlere fayda sağlayacağını düşündüğümüz konulara ilişkin makaleleri paylaşıyoruz.

15 Yıl 3600 Gün

         15 yıl 3.600 prim ödeme gün sayısı ile kıdem tazminatı alınması aslında emeklilik için ...

Rİsk Değerlendİrmesİ

İşverenin Risk Değerlendirmesi Yapma Yükümlülüğü Stj. Av Güzel MUHAMMET LL.M.   GİRİŞ Her işyerinin özelliklerine uygun, ...

Eşİt Davranma İlkesİ

 İş Kanunu ve Anayasa ilkeleri gereği toplumun temel ilkelerinden birisi eşitlik ilkesidir. Bu husus hem Anayasada hem de ...

Taşeron Fİrmanın Sorumluluğu

Asıl işverenin, yanında “taşeron” olarak adlandırılan başka işverenlerden iş almaları ve kendi sigortalılarını çalıştırmaları ile uygulama kazanmış olan ...

İşe İade, Performans Düşüklüğü

İŞE İADE DAVASI KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ A- USUL YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesiyle ...

Fazla Mesai Alacakları

      İşçinin Fazla saatlerde çalıştırılabilmesi için işveren tarafından öncelikle işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Ayrıca işveren, fazla çalışma ...

İşletmesel Kararların Fesİh

İşveren yönetsel karar alma hakkını kullanırken, hangi önlemleri aldığını, bu önlemlerin iş sözleşmesi feshedilen işçinin işine nasıl etki ...

SGK İşten Çıkış Kodları

Kod İşten Çıkış Nedeni Kod İşten Çıkış Nedeni 01 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde ...

Tatİllerde Çalışıldığının İspatı

Genel tatillerde çalışıldığının ispat külfeti işçide, ücretlerinin ödendiğinin ispat külfeti ise işverendedir. Tatil günlerinde yapılan çalışmaların yazılı belgelerle ...

İbraname

İbranameyle ilgili olarak 6098 sayılı Yasanın 420. Maddesinde yer alan hükme göre işçinin, işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin ...

İşçİnİn Ücretİnİn Ödenmemesİ

4857 Sayılı İş Kanununu ‘işçinin haklı nedenlerle derhal fesih hakkı’ başlıklı 24.maddesi “süresi belirli olsun yada olmasın, işçi aşağıda ...

İşverenler Arasında Organik Bağ

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesinin koşullarından olan, en az 1 yıllık çalışmasının aynı işverene ait işyeri ya da ...

Esnaf İşletmesİnde Çalışanlar

4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. Maddesinin 1.fıkrasının I bendi uyarınca, mülga 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun 2.maddesindeki ...

YASAL YARDIMA İHTİYACINIZ VAR İSE,
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Avukata Sor